TTK Madde 1525

  (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

 
Türk Ticaret Kanunu Madde 94:

(1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap   devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri  arasındaki fark belirlenir.

(2)  Hesap  devresi  hakkında  sözleşme  veya  ticari  teamül  yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır. 

 

Y Mutabakat:

Karşı tarafın Outlook programı ile cevap vermesi sağlanır (karşı tarafın mail serveri üzerinden verdiği cevap alınır) ve aynı zamanda IP adresi kaydedilir.  Bu hususlar TTK 1525. Maddeye göre Hukuki delil teşkil eder.